Bible – kniha knih

O Bibli

Bible je unikátní knihou, která mocně ovlivnila nejen historii západní civilizace, ale také životy konkrétních lidí v konkrétním čase. Jako křesťané věříme, že to není jen obyčejná kniha, ale že je to lidmi zapsané Boží slovo, tj. že Bible je inspirována Bohem. Ale ať již věříme nebo nevěříme v Boha, určitě stojí za to se s Biblí seznámit, a tak zde o ní uvádíme několik údajů.

Bible se představuje

 • Název Bible pochází z řeckého slova „ta biblia“, což znamená „knihy“ nebo „svitky“. Název je to výstižný, neboť Bible je vlastně knihovnou, která se skládá z 66 samostatných knih (v některých vydáních se vyskytuje ještě 9 takzvaných deuterokanonických knih).
 • Bible se dělí na dvě hlavní části – Starý zákon a Nový zákon.
 • Starý zákon je větší částí Bible obsahující 39 knih, obsahuje popis stvoření světa Bohem, dějiny Izraele, žalmy a různá proroctví o Mesiáši, tj. člověku, který umožní obnovit poničený vztah mezi lidmi a Bohem.
 • Nový zákon je menší částí a je tvořen 27 knihami. První čtyři knihy se jmenují evangelia a popisují pozemský život Ježíše Krista, který je tím zaslíbeným Mesiášem. Další knihy popisují vznik křesťanské církve a dopisy různým místním církvím nebo různým lidem. Poslední knihou je zjevení neboli apokalypsa.
 • Bible vznikla nejprve ústním tradováním, které bylo běžné v židovské kultuře a teprve později byly jednotlivé knihy zaznamenány písemně. Autorů je cca 40 a pocházeli z různých sociálních i kulturních vrstev jako křesťané věříme, že všichni byli inspirováni samotným Bohem. Bible byla zaznamenávána v průběhu zhruba 1500 let.
 • Jak již bylo napsáno výše, Bible je spíše knihovnou než jednou knihou, a tak v ní najdeme rozličné žánry – poezii, dopisy, apokalypsu, historické knihy, vyprávění, prorocké knihy, přísloví atd.
 • Bible byla původně zapsána ve třech jazycích – hebrejštině, aramejštině a řečtině. Později byla přeložena do mnoha jazyků a stále je i dnes překládána do nových jazyků.
 • Bible je dlouhodobě nejprodávanější knihou na světě, podle internetové encyklopedie Wikipedie se jí prodalo přibližně 6,7 miliard kusů (údaj ze dne 25.3.2012).

O čem je Bible

Přestože je Bible psaná tolika autory během tak dlouhé doby a v různých prostředích, prolíná se každou knihou jedno hlavní téma – Bůh a vztah mezi lidmi a Bohem. Bible odpovídá na otázku, jaký je Bůh. Dozvídáme se, že je mocný stvořitel vesmíru, nebe a země, rostlin a zvířat. Nakonec také stvořitel člověka, se kterým chce mít a měl blízký láskyplný vztah. Jak čteme dále, tak zjišťujeme něco o nás lidech. Člověk tento vztah zahodil a vybral si vlastní cestu, na které odmítl Boha. Od té doby zakoušíme důsledky vlastních hříchů, nebo chcete-li špatných rozhodnutí, které nám přináší bolest, trápení, rozbité vztahy a v konečném důsledku i smrt. Ve Starém zákoně častokrát čteme o Božích hrozbách, ale ty jdou vždy ruku v ruce s Boží láskou, s jeho voláním na člověka, s jeho snahou přivést lidi zpátky k sobě.

Čteme o historii Izraele. O tom, že Bůh si zvolil Abrahama a z něj vybudoval židovský národ, který byl sice malý počtem, ale měl veliké poslání – ukázat lidem jaký je Bůh a jaké dobré věci pro lidi má. Podobně jako první lidé se však i tento národ mnohokrát odvrátil od svého Boha, opakovaně se přizpůsoboval okolním národům a jejich často krutým a nelidským praktikám. Tato jeho rozhodnutí nezůstala bez následků, a tak můžeme číst o rozpadu izraelského království, o rozprášení Židů, a pak o jejich návratu a různých radostných i smutných obdobích. I přes opakované pády Izraele zaznívá častokrát skrze proroky poselství o naději, o Mesiáši, který přijde na zem, shromáždí rozprášený lid a nastolí Boží království.

Nový zákon nám představuje osobu Ježíše Krista, který se narodil poněkud zvláštním způsobem (z mladé panny) a jehož narození provázely neobyčejné věci (lidem se zjevovali andělé, zazněla různá proroctví, král se jej snažil zabít jako malého atd.). Jako bylo jeho narození zvláštní, tak také další život se vymykal tomu, co lidé znali. Ježíš projevoval moudrost, lásku, soucit, ale také brojil proti náboženství, proti překrucování Božího slova a proti všem, kteří kladli lidskou tradici výše než Boha. Také konal zázračné činy (uzdravoval, chodil po vodě, rozmnožil jídlo, vzkřísil z mrtvých atd.) a shromáždil kolem sebe skupinu učedníků, kteří s ním chodili a učili se od něho. Vždy vzbuzoval zájem davů, které také vyučoval o Bohu, ale od nichž odmítal být prohlášen za krále, ačkoli se o to pokoušeli. Nejvíce však popouzel náboženské vůdce té doby tím, že se prohlašoval za Boha. Prohlašoval o sobě, že odpouští hříchy a také, že bude zabit a vzkříšen z mrtvých. Právě díky těmto takzvaným rouhavým (Boha urážejícím) věcem byl opravdu popraven. Naděje jeho učedníků na to, že on je tím pravým Mesiášem se rozplynula a oni se rozutekli.

Avšak třetího dne po jeho smrti našly ženy jeho hrob prázdný a on se začal ukazovat svým učedníkům, začal jim připomínat, že to vše jim říkal předem a že o tom psali proroci ve Starém zákoně. Dozvídáme se, že o letnicích dostali učedníci sílu od Boha a ze skupiny strašpytlů, kteří se po Ježíšově smrti rozutekli, se stala skupina odvážných mužů, kteří zvěstovali živého Krista a potřebu člověka dát se smířit s Bohem. Jejich zvěst byla, že Ježíš je živ, že člověk se nemůže k Bohu dostat sám vlastním úsilím, dobrými skutky, ale že jediná cesta je právě onen Ježíš. Ježíš, který zjevuje, že Bůh je láska, neboť dal to nejcennější, sebe sama, abychom my směli znovu přijít k němu. Ježíš, který zemřel na kříži, aby nesl trest za zlé myšlenky, slova a skutky lidí, který vstal z mrtvých a nabízí nám Boží odpuštění. Odpuštění, které můžeme přijmout když s lítostí uznáme, že jednáme špatně proti Bohu i lidem, když se od toho odvrátíme a vírou přijmeme, že Ježíš Kristus je řešením pro obnovení našeho vztahu s Bohem. Odpuštění, které nás má vést k tomu, že budeme žít, jak se Bohu líbí, že budeme milovat Boha, druhé lidi a uznáme Boha za našeho pána. Touto zprávou učedníci, kterým se začalo říkat křesťané, zasáhli oblast tehdejší římské říše, přičemž je to často stálo pronásledování a mnozí pro Krista zemřeli. Během té doby vzniklo mnoho místních církví a jim jsou adresovány dopisy Pavla, Žida, který nejdříve pronásledoval křesťany, ale který uznal Ježíše za toho zaslíbeného Mesiáše a stal se tím, kdo přinášel zvěst o smíření s Bohem pohanům, čili lidem mimo Izrael. Také si můžeme číst dopisy Janovy, Petrovy a dalších, které nám ukazují mnohé o tom, jaký je Bůh. Bible končí zjevením o tom, jaké to bude, až se Ježíš vrátí zpátky a nastolí zaslíbené a očekávané Boží království. Tehdy ti, kdo přijali Boha a jeho cesty, budou věčně s Bohem v nebi, kde už nebude ani hřích, ani bolest ani smrt. Naproti tomu ti, kteří dali přednost vlastním cestám před Bohem, budou věčně bez Boha v pekle, kde bude plno trápení, slovy Bible “pláč a skřípění zubů”.

Víte, že?

 • Bibli zapsalo cca 40 lidí, ale pod inspirací jednoho Boha?
 • Bible říká, že Bůh je láska?
 • Bible říká, že Bůh miluje člověka, ale nenávidí jeho zlé činy jako lži, pokrytectví, násilí, krádež, vraždu … ?
 • Bible říká, že Bůh tak miluje člověka, že byl ochoten trpět, abychom nemuseli trpět my?
 • v Bibli je psáno o tom, že ti, kteří následovali Ježíše, se rozutekli když byl zatčen a ukřižován, že Petr Ježíše dokonce třikrát zapřel? … Ale že tito „strašpytlové“ se později setkali s Ježíšem, který vstal z mrtvých a obdrželi sílu od Boha? A pak odvážně hlásali zvěst o smíření člověka s Bohem skrze Ježíše po celé zemi, i když za to téměř všichni zaplatili životem?
 • je v Bibli psáno, že i náš život může Bůh radikálně proměnit podobně jako životy prvních následovníků Ježíše?
 • Bible neříká, že když uvěříme Bohu, že můžeme jednat zle a hřešit, protože už nám Bůh přece odpustil? Ale že naopak máme žít k Boží slávě?
 • Bible říká, že každý člověk má sklon ke zlému? Ať v myšlenkách, slovech či činech a že to vše nás vzdaluje od Boha? A že to sami nespravíme?
 • mnohá přísloví a úsloví, která běžně používáme, mají původ právě v Bibli?
 • Bible říká, že nestačí dodržovat Desatero, abychom to měli s Bohem dobré?
 • Bible píše o muži, který se vyspal s cizí ženou, nechal zabít jejího muže, ale přesto získal milost u Boha? … Že milost je opravdu něco naprosto nezaslouženého?
 • Bible vyzdvihuje lásku k Bohu i lidem? Že je v ní psáno „Kdybych mluvil jazyky lidí i andělů, ale neměl bych lásku, byl bych jen dunícím kovem nebo řinčícím činelem. A kdybych měl proroctví a rozuměl všem tajemstvím a veškerému poznání a kdybych měl všechnu víru, takže bych i hory přenášel, ale neměl bych lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal veškerý svůj majetek a kdybych vydal své tělo k spálení, ale neměl bych lásku, nic mi to neprospěje…“
 • Bibli rozdělili na číslované kapitoly a verše lidé proto, aby se v ní dalo lépe orientovat?
 • Bibli nelze číst jako román od začátku až do konce, ale že je to knihovna a je třeba s ní takto jednat?
 • Bible píše o tom, že Ježíš již za svého života neodpovídal představám mnoha lidí o tom, jaký by měl být?
 • Bible říká, že Ježíš má co říci i Vám tady a teď?
 • Bibli můžete číst i Vy?
 • čtení Bible může změnit Váš život?
 • v Bibli je mnohem více než v tomto článku? A že stojí za to si ji přečíst?