Zamyšlení

Modlitba

By 16.12.2020No Comments

Modlitba je základ našeho vztahu s Bohem. Když chceme s někým budovat vztah, bez komunikace to nejde.
Nedlouho po mém obrácení nám Mojmír Hurta v křesťanském kroužku říkal, co má obsahovat každodenní modlitba. Byly to díky, chvály, pokání a prosby. Dlouho jsem se tohoto schématu držela a velmi to budovalo můj život. Vedlo mě to k vděčnosti, k pokoře, zaměřenosti na Boha a vědomí, že to co mám, mám od Boha. Pravidelná modlitba mi otvírala oči vidět Boha v každé situaci. Taky jsem se tehdy dozvěděla, že čím déle budeme žít s Bohem a pravidelně se modlit, tím více budeme toužit trávit čas s Ním. Je to tak? V této uhoněné době se mi to už tak nedaří, ale stále mám před sebou tu metu, že zase budu v modlitbách poklekat třikrát denně jako Daniel.
Modliteb se v Bibli týká hodně zaslíbení, často jsme k modlitbám vyzýváni. Namátkou vyberu pár veršů…

  • Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval, modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Jeremjáš 29:7 
  • Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Matouš 26:41
  • Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Lukáš 6:28
  • V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, Efezským 6:18
  • A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás 2 Tesalonickým 3:1
  • Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakubův 5:16
  • Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat Lukáš 18:1
  • Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Římanům 8:26

Vždycky mě dost inspirovaly a Bůh mi dřív dával tu milost, že mi něco ukázal, svým způsobem řekl: „Modli se za to“ a pak se to stalo. Zvláštní, ale bylo to tak. Nebo naopak mi řekl: „Toto nech být“. A nebyla jsem pak překvapená, když to nedopadlo. Když jsem měla rakovinu, bylo to podobné. Věděla jsem, že rakovina do mého života nepatří. Modlili jste se, já jsem se taky neustále modlila a ještě sice neuběhlo 5 let od léčby, abych mohla říct ano, jsem i oficiálně zdravá, ale celou dobu je vše v pořádku a Bůh mi dává do srdce svůj pokoj. Doktoři se o mě bojí a jsou skvělí. Mají radost, když vidí z výsledků vyšetření, že je vše v pořádku. Já se díky Bohu nebojím. Samozřejmě taky jsou chvilky, kdy jsem nejistá, ale vím, komu věřím. On je Pánem každé buňky v mém těle a je svrchovaný nad našimi životy. Když bude chtít, abychom byli zdraví, tak to tak bude. Když si nás bude chtít povolat k sobě, ani ten nejvzdělanější lékař nás nezachrání.

Ono to tu není o nás, ale o Něm.

H.